top of page

Palvelut

Toimintaterapia

” Toimintaterapia on asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä ja tukemista toimintaterapeuttisin menetelmin. Tavoitteena on, että asiakas voi osallistua mahdollisimman itsenäisesti arjen toimintoihin ja vuorovaikutustilanteisiin omassa ympäristössään. ”​

Toimintaterapian keskiössä on toiminta, joka on tavoitteellista, vuorovaikutuksellista sekä asiakas- ja perhelähtöistä. Toimintaterapian vaikuttavuuden vuoksi on tärkeää, että perhe tai asiakkaan muu lähipiiri saavat tietoa terapian etenemisestä. Perheen sitoutuminen terapiaan auttaa taitojen siirtymisessä sujuvasti arkeen. Voimme kaikki olla mukana kehittämässä toimintatapoja, joilla taidot harjaantuvat ja arjessa toimiminen helpottuu. Tekemällä tiiviisti yhteistyötä autamme asiakasta parhaiten löytämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan.

Tutustu toimintaterapiaprosessiin tarkemmin täältä!

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka auttaa asiakasta oppimaan uusia toimintatapoja ja taitoja arjessa selviytymiseen. Valmennus on ennaltaehkäisevää ja sen tehtävänä on ylläpitää arjen- ja elämänhallintaa, toiminnanohjauksen taitoja ja ihmissuhdetaitoja sekä tukea ja kehittää itsetuntoa. Toiminnan tavoitteena on, että asiakas pyrkii eroon alisuoriutumisesta sekä ei-toimivista toimintamalleista. Asiakas oppii ja omaksuu valmennuksessa uusia toimintamalleja ja taitoja. Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä ja sen kesto ja tiheys määritellään yksilöllisesti. Valmennuksen tavoitteet laaditaan yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä sekä mahdollisesti lähettävän tahon kanssa. 

Child In Speech Therapy

Autismiohjaus

Autismiohjauksen tarkoituksena on edistää autisminkirjon henkilön selviytymistä omassa arjessaan. Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen elämä. Samalla tuetaan lähipiiriä kasvatustehtävässä ja arjessa selviytymisessä. Autismiohjaus on hyvin perhekeskeistä ja lähipiiriä tukevaa. Ohjaus tapahtuu usein perheen kotona, mutta sitä voidaan tehdä myös esim. koulussa tai päiväkodissa. Useimmat autisminkirjolaiset hyötyvät arjen struktuureista ja selvistä aikatauluista.
Ohjauksessa huomioidaan myös aistiherkkyyksien vaikutusta arkeen sekä etsitään keinoja vähentää kuormitusta. Yhdessä asiakkaan, perheen ja lähiympäristön kanssa pyritään löytämään arkea helpottavia ja tukevia keinoja sekä kokeillaan eri ohjaustapoja.

Asiakkaaksi tullaan yleensä kunnan maksusitoumuksella.

Kognitiivinen lyhytterapia

On käytännönläheistä terapiaa arjen haasteissa. Terapiassa asiakas oppii tunnistamaan ja ymmärtämään omaa ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä. Eri menetelmien avulla harjoitellaan uusia taitoja, jotka auttavat parantamaan elämänlaatua. Kognitiivisessa lyhytterapiassa asiakas on aktiivinen osallistuja, jonka henkilökohtainen kokemus ja tavoitteet vaikuttavat suurelta osin terapian sisältöön ja terapian kestoon.  Työskentelyn painopiste on pääosin nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa. Yhdessä asiakkaan kanssa terapialle asetetaan tavoitteet ja terapian ulkopuolella tehdään myös kotitehtäviä.

Terapiaan ei tarvita lähetettä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla kartoitetaan tilannettasi ja
pohditaan terapian soveltuvuutta. Tutustumiskäynti ei velvoita sinua jatkamaan terapiaa.
Lyhytterapia on lyhytkestoista.  Tilanteesta ja tavoitteista riippuen lyhytterapiassa käydään 5-20 kertaa.  Tapaamisia on tavallisesti kerran viikossa, ja ne voivat toteutua sekä lähi- että etäkäynteinä. Yhden käyntikerran pituus on tarpeen mukaan 45- 90 minuuttia.

Psychologist Session
Pari ja perheterapia.jpg

Perhe- ja pariterapia

Perhe- ja pariterapia ovat psyykkisiä häiriöitä ja vuorovaikutussuhteita hoitavia psykoterapiamuotoja. Niitä voidaan käyttää mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutusmuotoina erityisesti silloin tarkasti määritettävissä olevien sekä sairauksien yhteydessä, kun tarvitaan tukea koko perheen tai parisuhteen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen, lapsen ja vanhempien väliseen suhteeseen, perheenjäsenen sairauden kuormittaviin tilanteisiin tai perheen vaikeisiin konfliktitilanteisiin. Perhe- ja pariterapiassa kuten yksilöterapiassakin, on useita teoreettisia lähtökohtia mm. systeeminen, kognitiivinen ja psykodynaaminen – eri suuntausten välillä ei ole tutkimuksissa noussut esiin merkittäviä vaikuttavuuseroja.

Perhe- ja pariterapia ovat tuloksellisia sekä kustannustehokkaita mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, syömisongelmien, skitsofrenian, päihdeongelmien ja somaattisten sairauksien aiheuttamien psyykkisten oireiden hoidossa. Perhe- ja pariterapia voi olla pääasiallinen kuntoutusmuoto tai osa hoitokokonaisuutta. Tukihoitona perhe- ja pariterapiaa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa muun hoidon tuloksellista jatkumista tai hoitomyöntyvyyttä vaikeuttaa perheen vuorovaikutuksen lukkiutuminen. Perheen sekä parisuhteen kanssa työskentely ovat mukana mieliala-, ahdistuneisuus-, syömis- ja päihdehäiriöiden sekä skitsofrenian Käypä hoito -suosituksissa.

bottom of page